අඟහරු මත ජීවයක්

අඟහරුට ස්වයංක්රීය පරීක්ෂණයන් පමණක් ඇති බව නිල අභ්යවකාශ වැඩසටහන පවසනවා. මිනිස් කණ්ඩායම සමඟ අඟහරු වෙත මෙහෙයුම තවමත් සකස් කර නොමැත. කෙසේ වෙතත්, ඔර්නර්ස් පවසන්නේ අඟහරු ග්රහයා සිට පැමිණ ඇති බවයි. වසර ගණනාවකට පසුව, නාසා ආයතනය පිළිගැනීමට කැමති වුවද පෘථිවි තත්ත්වයන්ට වඩා බොහෝ දුරට සමාන තත්වයන් පවතී.