වෙළඳ ප්රචාරණ

අප විසින් පෝරම ආකාරයේ ප්රචාරණ ස්ථාන ලබා දීම:

 • ප්රචාරණ අංශයෙහි දකුණු තීරුවේ පිටුවෙහි බැනරය
 • පිටුවේ ශීර්ෂකයෙහි බැනරය
 • පිටුවෙහි පාදතයේ බැනරය
 • ලිපියේ අවසානයේ දී බැනරය
 • PR ලිපිය
 • ඔබේ භාණ්ඩය හෝ පොත පිළිබඳව විමර්ශනය කරන්න
 • කැලැන්ඩර ක්රියා
 • ෆේස්බුක් හි තොරතුරු හුවමාරු කරන්න: සුනී විශ්වය

අපේ වෙබ් අඩවිය දිනපතාම 3000 ජනතාවගේ සාමාන්ය දර්ශනයක් ඇත. මාසිකව බැලීමේ වැඩි වේ. අපි 2600 ජනතාව ගැන ෆේස්බුක් බෙදා ගන්නෙමු.

වෙළඳ දැන්වීම්කරණය පිළිබඳ ඔබ උනන්දු වන්නේ නම්, අපව සම්බන්ධ කර ගන්න කරුණාකරලා:

  ඔබගේ ඊමේල් (අවශ්යයි)

  ඔබගේ දුරකථනය (අවශ්යයි)

  ඔබේ පණිවිඩය