ඉන්දියානු ඉතිහාසය

බටහිර ඉතිහාසය මෙන් නොව ඉන්දියානු ඉතිහාසය ක්‍රිස්තියානි දේශපාලන වාරණයෙන් සලකුණු නොවේ. එමනිසා, අවුරුදු දස දහස් ගණනක් පැරණි සිදුවීම් ගැන අපට කියවිය හැකිය. බොහෝ දෙනෙක් ගිය ඉන්දියානු ලෝකය සමඟ ඊනියා බටහිර ලෝකයේ අන්තර්ක්‍රියාකාරිත්වය ද අපට ඉගෙන ගත හැකිය ප්රඥාවන්තයි ඉගෙන ගන්න.