නිරීක්ෂනය කිරීම

ඔබේ ප්රදේශයෙහි ETV / UFO නිරීක්ෂණ දැක තිබේද? ඔබ විදේශිකයන් විසින් පැහැරගෙන ගොස් ඇතැයි ඔබ සිතනවාද? ඔබ වෙනත් ලෝකයන්ගෙන් හා මානයන්ගෙන් ඔබ ජීවත්වන විට ඔබට සජීවී සිහින තිබේද? මෙම අත්දැකීම් සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේදැයි නොදන්නෙහිද? අන්යයන් මෝඩයන් ලෙස සලකනවාද?

අපි ඒ ගැන සහතික කරමු ඔයා පියාසර කරන්නේ නැහැ ඔබම! කරුණාකර ඔබේ කතාව අප සමඟ බෙදාගන්න නාඳුනන භීතිය මුදා හැරීම සඳහා මාධ්ය රැල්ල දිරිමත් කිරීම. බෙදාගැනීම මගින් අඳුරු ආලෝකයට ගෙන එයි ...

    නොදන්නා වස්තුව නිරීක්ෂණය කිරීම (CE1)ET (CE3) සමීප රැස්වීමක්CE5 ප්රොටොකෝලයසජීවී සිහිනයAstral සංචාරය / ලූවිස් සිහින කිරීමතවදුරටත් මා වෙතට යොමු වූ පෞද්ගලික ආත්මික අත්දැකීම්වෙනත් (ඔබගේ කතාවේ විස්තර කරන්න)

    ඔබේ කථාව ප්රකාශයට පත්කිරීමට, ඔබේ ස්ථානයේ නම සහ ඔබේ නම සහ ඔබේ අවසන් නමේ ආරම්භක ඇතුළුව ඔබ එකඟ වේ. ඔබට එය ඔබගේ පාඨයට ඇතුළත් නොකළ විට හැර, ඔබේ දුරකථනය සහ ඊමේල් රහසේ තබා ගන්න.