ජයන්ට්ස්

බොහෝ ජාතීන්ගේ මිථ්යා තුළ, නමුත් ඓතිහාසික ලිපි ලේඛන හා පුරාවිද්යාත්මක සොයාගැනීම් ඔවුන් ඔවුන්ගේ ප්රමාණය හා ශක්තිය අභිභවා අපගේ ඈත අතීතයේ අශාවන් රුචිකත්වයන් ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සලකුනු ද දක්නට තිබුනි.

ගොලියත්ගේ වඩාත් ම ප්රසිද්ධ පුද්ගලයා වන්නේ ලෝකය වටා ක්රිස්තියානි ධර්මයයි. එහෙත් ඊටත් වඩා විශාල සතුන්ට ඇති බවට සංඥා පවතී.

ස්මිත්සෝනියන් ආයතනය 19 අවසානය ගැන සැලකිලිමත් විය. අස්ථි වල ජන සංහාරක සියවසේ අද උතුරු ඇමරිකාවේ දී කෙරෙම්දැයි පසුගිය ඈත ජනාවාස බව 3 මීටර් උස මිනිසුන් වඩා වැඩි නොදන්නා ශිෂ්ටාචාරය පවතී.

අපි ඇත්ත දැනගන්නවාට කවුරුහරි කැමති නැතිනම්…