රන්ඩ්ලෑම් වනාන්තරයේ සිද්ධිය

1980 හි දෙසැම්බර් මාසයේදී සිදු වූ අමුද්රව්ය තාක්ෂණය නිරීක්ෂණය කිරීම හා සමීපව මුහුණ දීමේ සිද්ධිය බ්රිතාන්ය ජාතික ලේඛනාගාරයේ හොඳම වාර්තාගත සිදුවීමයි පනත X.