භූ ඉංජිනේරු විද්‍යාව

ජනතාව ඉලක්ක කරගත් තත්වයට බලපෑම් කිරීම රට, විශේෂයෙන් ඇය දේශගුණය. ග්‍රහලෝක ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නොමැති වීම භූ ඉංජිනේරු විද්‍යාව (උදාහරණයක් ලෙස එයරොසෝල් සහ හර්මටය) අනපේක්ෂිත දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ negative ණාත්මක ප්‍රතිවිපාක. දේශගුණයට බලපෑම් කිරීම සදාචාරාත්මක ප්‍රශ්න ද මතු කරයි. දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ සමහර ක්‍රම විවේචනය කෙරේ සොබාදහම සඳහා ලෝක ව්‍යාප්ත අරමුදල.