තහනම් පුරාවිද්යාව

අපේ ඉතිහාසයේ අර්ථ නිරූපනයේ පෙළ පොත් රාමුව තුලට නොගැලපෙන පුරාවිද්යාත්මක සොයාගැනීම්.