දිගු හිස් කබල

අතීතයේ මිනිසුන් සමඟ මේ පෘථිවිය වාසය කළ අනෙකුත් ජීවීන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු මාධ්ය මාධ්යයේ මතුපිටට ගොස් ඇත. ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී පෙනුම සම්බන්ධ වන්නේ දිගු රැහැනක කූඩාරම හා පුළුල් කළ ඇසේ ආරුක්කු විසිනි. ඔවුන්ගේ සම්භවය තවමත් අපැහැදිලි ය. ඇටසැකිල්ලේ ප්රධාන ස්ථානය වන්නේ ඇමෙරිකාවේ පැරකස් හි ය. ඊජිප්තුවේ කුඩා කණ්ඩායමකුත් තිබුණා.