ජලය යට ET

සුවිශේෂී දේවල් අපේ පෘථීවිය මත සිදු වේ. බොහෝ විට ඔවුන් විශාල ජල ප්රදේශ සැඟවී සිටින්නේ කුමක් ද යන්න අපි නොදන්නෙමු. එය සාගර හා මුහුද පමණක් නොව විශාල හා ගැඹුරු විල්. බොහෝ අය පවසන්නේ පුරාණ ශිෂ්ටාචාරවල සාක්ෂි ඇති බව හෝ වෙනත් බුද්ධිමත් ජීවීන් ඇති බවය.