එක්ස්පොපොලිටා

අපි අසල්වැසියෝ දී සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන පමණක් නොව අප උනන්දු විය යුත්තේ, පමණක් නොව, අපේ හිසට ඉහළින් සිදුවන දේ.