පෞද්ගලික සාක්ෂි

අසාමාන්ය සිදුවීම් සහ / හෝ විශ්වාසනීය පුද්ගලයින් සෘජු සාක්ෂිකරුවෝ, අජටාකාශගාමීන්, විද්යාඥයින්, හමුදාව, රජයේ පරිපාලනය. රජයේ ලේඛනාගාර වෙතින් සත්ය ලේඛන