තාරකා

හිස් කබලේ DNA පරීක්ෂණ, තරු දරුවා එය ජීවමාන කිසිවකින් නොපැමිණෙන අන්දම හා පෘථිවිය මත අප තවමත් දන්නා බව අනුමාන කර තිබේ. ඒ නිසා ඔහු පිටත දේශගුණික සම්භවය ඇති පුද්ගලයෙකු විය හැකි බව හෝ, ක්ෂණික මුතුන් මිත්තෙකු සමඟ අමුත්තෙකු විදේශිකයෙකු විය හැකිය.