සාමූහික විඥානය

අපගේ දැනුම හා දැනුම පදනම් වන්නේ කොහෙන්ද? අපි හැමෝම පාසැලට ගියා. එතකොට අපි ඉහළ පොත් කියවපු පොත් කියවලා තිබුණා. වැඩි අවධානයක් නොලැබීමෙන් තොරව දෙමව්පියන්ගෙන්, මිතුරන්ගෙන් සහ අවසානයේ මාධ්යයෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒත් ඒක හැමදෙයක්ම?

නිකොල ටෙස්ලා වැනි බොහෝ ශ්රේෂ්ඨ චින්තකයන් වන ඇල්බට් අයින්ස්ටයින්, ආමෙඩස් මොසාර්ට් රචනා, ලුඩ්වික් වෑන් බීතෝවන් රචනා ඇතුළත් බව පිළිගනී. හැමෝම තමන්ගේම න්යායක් තිබුනා. ඇය එකට එකඟ වූවාය ආශ්වාදනයයි එය ඔවුන්ගේම ජයග්රහණයක් නොවීය, එය එළඹ ඇත කොහේ හරි..

අද බොහෝ දෙනෙක් එය කියති සාමූහික විඥානය, රූපජනන ක්ෂේත්රය හෝ අකෂා.