නිදහස් ශක්තිය

නිදහස් ශක්තිය, ශුන්ය ලක්ෂ්ය ශක්තිය, විකල්ප බලශක්ති ප්රභවයන්, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන්. විකල්පයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලිපි පාරිසරික බලපෑමට බලශක්තිය ලබා ගැනීම දෙස බලයි.