අල්ඊන් පොත ඇණවුම් කරන්න

2568x 23. 03. 2019 2 පාඨකයින්

සූයින් විශ්වයේ ආදරණීය මිතුරන් හා ප්රාර්ථනාවන්

වර්ෂයකට අධික කාලයක් පුරා කාර්යය බහුතරයක් පරිවර්ථනය සහ සහතිකපත් කිරීම සාර්ථකව නිම කළ බව ප්රකාශ කිරීමට අප සතුටු වෙනවා. නොලැබුනේයකතුවරයා වේ ආචාර්ය ස්ටීවන් එම්. ග්රේර. මෙම පොත මාතෘකාව යටතේ චෙක් ජනරජයේ සහ ස්ලෝවැකියාවෙහි ප්රකාශයට පත් කෙරේ ආවරණ අපගේ බිරිඳ විසින් 27.03.2019 (බදාදා) සිට කල්තියා ලබා ගත හැකිය. 12 හි: 00 හි නාගරික පුස්තකාලය 1 හිදී එදිනම රැස් කරනු ලැබේ. අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වන්නෙමු! ඔබට පොතක් ලැබිය හැකිය දැන් ඇණවුම් කරන්න.

සිල්ලර මිල තීරණය කර තිබේ 399 € / 16 €. ඔබගේ තෝරාගත් නැව්ගත කිරීමේ ක්රමය මත රඳා පැවතීම සඳහා නැව් ගාස්තු ඇතුළත් නොවේ.

ඔබ යුරෝපයේ ඕනෑම තැනක පොත එවන ලෙස හෝ අපට පෞද්ගලිකව 27.03.2019 12 ආකාරයෙන් බාගත කර ගත හැකිය. 00 සිට 16 දක්වා 00: XNUMX ප්රාග් නාගරික පුස්තකාලය, මියන්ස්කෙස් නෙමීස්ටි 1, ප්රාග් 1.

සමාන ලිපි

ඔබමයි