ඊජිප්තුවේ සම්භාව්ය ඉතිහාසය (2.): පැරණි අධිරාජ්යයේ අභිරහස සහ අභිරහස

4640x 26. 02. 2018 1 රීඩර්

පැරණි ඊජිප්තියානු අධිරාජ්යයේ සම්භාව්ය ඉතිහාසය ඔවුන් කතා නොකරන්නේ කුමක් ද, අපේ මුතුන් මිත්තන් ගැන කුමක් ද? නවීන තාක්ෂණයේ නවෝත්පාදනය සමග අප විසින් ස්මාරක ස්මාරක ගොඩ නැගූ අතර අද අප ඉගෙන ගන්නා තොරතුරු මොනවාද?

* ඊජිප්තුව සමඟ ගමන් කිරීමේ මගේ මතක සටහන් 2003, 2005 සහ 2011.
* අබිඩෝස් සහ ඩෙන්ඩ්රා - දැනුමේ විහාර
* Achnaton සමඟ රැස්වීම
* යාන්ත්රණය සහ නොදන්නා තාක්ෂණය

රොබට් බාව්වෙල්, ග්රැහැම් හැන්කොක්, රොබර්ට් ෂොච්, ජෝන් ඒ. වෙස්ට්, ක්රිස් ඩන් ... සහ තවත් බොහෝ දේ ආශ්වාස කිරීම සඳහා ස්තූතියි.

සමාන ලිපි

ඔබමයි