විලියම් පෝල්ටිකොවිච්: තරු වලින් ගුරුවරුන්

9834x 12. 05. 2015 1 රීඩර්

විද්යාත්මක නිරීක්ෂණ හා පෞද්ගලික අත්දැකීමක් බොහෝ අපි අන්යොන්ය බැඳී හා නිමක් නැති ලෝක බලපෑම් ඇති බහු-මාන යථාර්ථය, මාන ඉහළ සංඛ්යාවක් සමග විශ්ව ජීවත් වන බව යෝජනා කරමු. මෙම චිත්රපටය විශේෂිත ශක්ති කලාප එහිදී අංකය සහ එහිදී සිය ගණනක් ජනයා බොහෝ විට අපි මත පවතින අමතන්න බව පුදුම සැහැල්ලු නැරඹීමට පේරු, දී රූගත කරන ලදී. එය වස්තු නිරීක්ෂණය කිරීම පමණක් නොව, විශේෂ මානව වර්ගයාගේ පැවැත්මයි. චිත්රපටය ගැන සාක්ෂි ගම්වාසීන් පමණක් නොව, හමුදා ගුවන් නියමුවන්, නගරාධිපතිවරුන්, UFO සංසිද්ධිය මත රජය විශේෂඥ පමණක් නොව සේවය කරයි. ඔවුන් සුව හා ඔවුන්ට උගන්වන්න උදව් කිරීමට - පේරු shamans අනෙක් ලෝක හැමදාමත් මාන වර්ගයා සමඟ කටයුතු කිරීම. මෙම චිත්රපටය, Nazca පැහැදිලි කිරීමක් සහ එවැනි දුරගමනය වේයන්ගෙන් රැජින ලෙස සතුන් විශේෂ හැකියාවන් සඳහන්.

සමාන ලිපි

ඔබමයි