මිනිස් සංහතියට අහිමි වීම

මානව සමාජය පුරාණ ඉතිහාසය පිළිබඳ මතකය අහිමි වීමෙන් දුක් විඳිනවා. ඉරණම කළමනාකරණය කිරීමෙන් අපේ මුල් වලින් කපා දමා අප අතීතයේ කල්පිත අනුවාදයක් ඉදිරිපත් කළා.

තමන්ගේ අතීතය නොදන්නා අය ඔවුන්ගේ වර්තමාන මොහොත හා ඔවුන්ගේ අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට අපහසු වේ. ඔහුගේ මුතුන් මිත්තන් සමඟ ශක්තිමත් බැඳීමක් ඔහුට නැත. ඉගෙන ගැනීමට ක්රමයක් නැත.

අතීතය ගැන සොයා බැලීමට අප ඉගෙන ගත යුතු විය. අවසාන කාලයේදී අපේ පණිවිඩකරුවන්ට වඩා වෙනස් පණිවුඩ රැසක් අතහැර දමා ඇති අපේ පැරණි මුතුන් මිත්තන් හොඳින් අවබෝධ කර ගන්නේ කෙසේද යන්න ඉගෙන ගැනීමට අවශ්ය විය.

මෙම තොරතුරු අප හැසිරවිය යුත්තේ කෙසේද යන්න අප සතුය. අප ඉදිරිපිට මෙතන සිටි අය මෙන් අප අද්විතීය හා පරිපූර්ණ නොවන බව පිළිගැනීමට අපි කොපමණ කැමැත්තක් දක්වන්නේද ...