ව්යාජ ධජ ප්රහාරය

ව්යාජ ධජයක් යටතේ මෙහෙයුමක් හෝ ව්යාජ ධජයයි (ඉංග්රීසි ව්යාජ ධජ මෙහෙයුම් හෝ ව්යාජ ධජයයි) අවසානයේදී විදේශ ධජ මෙහෙයුම් වෙනත් අයෙකු විසින් සිදු කරනු ලබන බව පෙනෙන්නට නිර්මාණය කර ඇති ආන්ඩුවක්, සංස්ථාවක් හෝ වෙනත් සංවිධානයක් විසින් මෙහෙයවන ලද රහස් මෙහෙයුමකි. මෙම නම හමුදා මූලධර්මයෙන් උපුටා ඇත ව්යාජ වර්ණ පියානෝ, එනම් ජාතික ධජය සමග සෙසු (ජාතික) වර්ණ වලින් ක්රියාත්මක වන මෙහෙයුමයි. අනෙක් අතට, ව්යාජ ධජයක් යටතේ මෙහෙයුම් මිලිටරි ගැටුමකට සීමා වී ඇති අතර, සිවිල් හා සාමකාමී කාල පරිච්ඡේදයේදී, එනම් බුද්ධි අංශ මෙහෙයුම් වලදී සිදු විය හැකිය. [මූලාශ්රය: විකි]