ඉන්දියානු ඉතිහාසය

බටහිර ඉතිහාසය මෙන් නොව ඉන්දියානු ඉතිහාසය කිතුනු දේශපාලනික වාරනය විසින් සළකුණු නොකෙරේ. අවුරුදු දහස් ගණන් පැරණි සිදුවීම් ගැන අපට කියවිය හැකියි. ඉන්දියානු ලෝකය සමඟ ඊනියා බටහිර ලෝකයේ අන්තර් ක්රියාකාරීත්වය ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකිය ප්රඥාවන්තයි ඉගෙන ගන්න.