මැජස්ටික් 12

එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරයාගේ පරිපාලනය සඳහා ජනාධිපතිතුමා හැරි එස් ටෲමානා 1947 හි ඔහුගේ ආඥාව වූයේ එය හැඳින්වූ සුපිරි රහසිගත සංවිධානයකි මැජස්ටික් 12 හෝ MJ12. ඇයගේ ප්රධාන න්යාය පත්රය නිරීක්ෂණය කිරීමයි UFO, මහජනතාව ඉදිරියෙහි සිටින බවට සාක්ෂි සහ විනාශ කිරීම සඳහා අමෙරිකානු සිවිල් ඉංජිනේරු විද්යාව සහ කර්මාන්තශාලා සඳහා අමුද්රව්ය යොදා ගැනීම.