බ්ලැක් ඕප්ස්

ඉංග්රීසි යටතේ හැඳින්වෙන රහසිගත ව්යාපෘති කළු පැහැති එක්සත් ජනපදය සිය වාර්ෂික අයවැය සැලකිය යුතු කොටසක් වැය කරන ස්ථානයකි. මුදල් වියදම් කරන ආකාරය හරියටම දන්නේ නැත. නිල වශයෙන්, ඔවුන් යුද අවි සඳහා නව ආයුධ සහ නව තාක්ෂණයන් ලෙස සැලකේ.

හා ඉතා හොඳින් මිලිටරි සහ සිවිල් අංශය සඳහා ඔවුන්ගේ ආපසු ඉංජිනේරු අයදුම්පත් - සෙමින් මතුපිට වෙමින් පවතින බව තොරතුරු සිංහයාගේ කොටසක් නාට්යයේ පිටසක්වල තාක්ෂනය භූමිකාව බව යෝජනා.