සාතන්

මේ මාලාවේ 2 ලිපි ඇත
සාතන්

අපි Satanism වචනය ඇසෙන විට, සාමාන්යයෙන් අපි භූතයන්, සතුන් පූජාව හා විකෘති සිතන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම අද අප එය විවිධ මාධ්ය හා පල්ලි වලින් දිනපතා ඉගෙන ගනී. අපි වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, Satanism = නපුරු පැහැදිලි දැක්ම ලබා, මේ දිශාවට තිබීමෙන් ජනතාව ඇටවුණේ කිරීමට හා ක්රිස්තියානි ආගම අපවිත්ර කෙතරම් ඔවුන්ට ආදරය හා ගරු කිරීමට අසමත් වන බව. නමුත් සාතන් තමන් ගැනම සිතන්නේ කෙසේද?