හැසිරීමේ චර්යාව

මේ මාලාවේ 3 ලිපි ඇත
හැසිරීමේ චර්යාව

චෙක් ලේඛකයෙකු වන ඉවෝ වින්ස්නර් තම ආත්මය සඳහා ඔහුගේ කෘතීන් ගණනාවක් ඔහුගේ කෘතීන්ට ලබා දුන්නේය. දිව්ය නීති / සහ එසේ ඔහුගේ පෞද්ගලික මෙහෙයුම පිරී: තම ජීවිතය විශ්වයේ / නීති වලට අනුකූලව විය කිරීම සඳහා එක් පොළොව මත ජීවත් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳ තම දැක්ම අද අපට ඉඩ දෙන්න.