«« »»

රාමේසි II: පූර්ව තාක්ෂණික දියුණු ශිෂ්ටාචාරය පිළිබඳ වාර්තාවක්

රාමෙසෙස් II පිළිරුවෙහි ප්රධානියා විසින් අල්ලා ගන්නා ලද ඡායාරූපය දෙස බලන්න. ක්රිස් ඩන් ඔහුගේ පොතේ නැතිනම් පිරමීඩ සෑදීමේ තාක්ෂණය පැරණි ඊජිප්තු ශිල්පීන්ගේ ගල් සැකසුම් වල තාක්ෂණික ක්රියාවලිය තරයේ විග්රහ කරයි. ඔහු ද්රව්යමය සැකසීමේ විශේෂඥයෙකු වූ නිසා (ගල් ඇතුලත) ඔහු ඊජිප්තු ඇස හොඳින් නොසලකා හරින බව ඇතැම් විස්තර කිරීමේ දුෂ්කරතාව පෙන්වා දෙයි.

රෙමිස් II

සමමිතියෙහි නිරවද්යතාවේ නිරවද්යතාවය යනු ඔහු හඳුනා ගෙන ඇති සුවිශේෂීතාවයන්ගෙන් එකකි. එවැනි යමක් කිසියම් මිනිසෙකුගේ අස්ථායී ස්වභාවයක් (ෆිර්අවුන්ට වඩා) ආවේණික වන අතර, එම දර්පණ භාවිතා කිරීමෙන් එවැනි මූර්තියක් සෑදීම ඉතා දුෂ්කර වනු ඇත - නැතහොත් වඩා අපහසු විය හැකිය.

රාමසේගේ ප්රතිමාව මත ක්රිස් විසින් යාන්ත්රණය කිරීමේ වෙනත් පැහැදිලි සලකුණු සොයාගත හැකි විය. අපගේ නිරවද්යතාව අපගේ තාක්ෂණික හැකියාවන්ගේ අද්දැකීම බව සමහර සමෝච්ඡා සඳහන් කරයි.

සමස්ත දෙයක්ම ගැඹුරින් වටහා ගැනීම සඳහා, ඇත්ත වශයෙන්ම මුළු පොත කියවීමට හොඳ ය. මන්ද, ක්රිස් ඩන් ඉතා විශ්වසනීය ය.

රාමේස II: රන් කප්පාදුවේ සම්පුර්ණ සමමිතිය හා පරිපූර්ණත්වය

ඔබමයි