පෝලන්තයේ එන්එල්හි නිරීක්ෂණය කිරීම

4686x 06. 11. 2017 1 රීඩර්

අපගේ පාඨකයාගේ විශිෂ්ට වීඩියෝව විය 04.09.2017 හි ආසන්න වශයෙන් 07 භ්රමණය කරන ලදි: 00 උදෑසන දී Sieradzka 16, ශූඩස්කා වෝල, පෝලන්තය [51°36’15.4″N 18°55’48.1″E].

පෙනෙන දුර: 250 සිට 400 දක්වා මීටර්
පැහැදිලිව පෙනෙන ප්රමාණය: 0,5 සිට 1 දක්වා
එය 5 විනාඩි 10 ගැන ගත්තා

දානියෙල් මිචල්ස්කි: කවපෙදුනු බෝලයක් හැඩයේ දීප්තිමත් සිහින් වස්තු. මම මගේ මහල් බැල්කනියේ වස්තූන්වල දැක්කෙමි. වලාකුලුව දකුණු දෙසට පිහිටා ඇත, වස්තුව දකුණට වම් සිට සහ අනෙක් පැත්තයි.

[hr]

ඔබට මෙම වස්තුව කොතැනක හෝ දැක ඇති වෙනත් ඊටීවී බැලීමක් දකිනවා නම් කරුණාකර අපව අමතන්න:

නොදන්නා වස්තුව නිරීක්ෂණය කිරීම (CE1)ET (CE3) සමීප රැස්වීමක්CE5 ප්රොටොකෝලයසජීවී සිහිනයAstral සංචාරය / ලූවිස් සිහින කිරීමතවදුරටත් මා වෙතට යොමු වූ පෞද්ගලික ආත්මික අත්දැකීම්වෙනත් (ඔබගේ කතාවේ විස්තර කරන්න)

ඔබේ කථාව ප්රකාශයට පත්කිරීමට, ඔබේ ස්ථානයේ නම සහ ඔබේ නම සහ ඔබේ අවසන් නමේ ආරම්භක ඇතුළුව ඔබ එකඟ වේ. ඔබට එය ඔබගේ පාඨයට ඇතුළත් නොකළ විට හැර, ඔබේ දුරකථනය සහ ඊමේල් රහසේ තබා ගන්න.

සමාන ලිපි

ඔබමයි