පේරු: තාරකාවල කබල්ලක්

49155x 15. 03. 2015 1 රීඩර්

ලොයිඩ් පේයි DNA පරීක්ෂණ සඳහා ප්රසිද්ධය තරු දරුවාගේ හිස් කබල, බොහෝ ජනයා පුරාණ පිටසක්වල ඉතිරිව පැවතිය හැකි යැයි උපකල්පනය කළහ.

මෙම හිස්කබලය යනු පරකාස් (පේරු) හි හිස් කබලක් සඳහා උදාහරණයකි. එය මිනිස් හිස්කබලයක් නම් එය නියත වශයෙන්ම අසාමාන්යය. ප්රධාන වශයෙන් ගවේෂණයට ගැඹුරු පර්යේෂණයන්ට හසු වේ. සමහරවිට හිස් කබලේ එතරම් අසාමාන්ය හා විශාල වීමට හේතුව DNA පරීක්ෂණ මගින් පැහැදිලි කරනු ඇත.

සමාන ලිපි

4 අදහස් "පේරු: තාරකාවල කබල්ලක්"

ඔබමයි