මිරෝස්ලාව් වර්නර්: සොහොන් කොත් මෙන් පිරමිඩ?

15082x 04. 11. 2014 1 රීඩර්

ඊජිප්තු පිරමිඩ රාජකීය සොහොන් ගෙවල් ලෙස පමණක් සේවය කළ නිසා, එය වඩාත් සරල වනු ඇත.

මහාචාර්ය ආචාර්ය මිරෝස්ලාව් වර්ර්නර්
චෙක් ඊජිප්තූල් කන්ඩායමේ ප්රධානියා

මූලාශ්රය: ෆේස්බුක්

[hr]

මෙම උද්ධෘත මුලින් උපුටා ඇත්තේ මහාචාර්යවරයා විසිනි. මිරෝස්ලාව් වර්නර්: පිරමිඩ (2001, 45).

සමාන ලිපි

එක් ප්රකාශයක් "මිරෝස්ලාව් වර්නර්: සොහොන් කොත් මෙන් පිරමිඩ?"

ඔබමයි