විවාදයක්

ඒක හොඳයි zකාසියේ අඳුරු පැත්තෙන් ආත්මික මාර්ගයක් සොයන අය සිටින බව වටහා ගනිමින් පෘථිවි පාදවල අභ්යන්තරව නැවතී සිටීම. මෙය අනුගමනය කිරීමට හෝ ඒවා අතිශයෝක්තියට පත් කිරීමට හේතුවක් නොවේ. එහෙත් එය අපගේ හදවත් තුළ පවා පවා අඳුරු විය හැකි බව තේරුම් ගැනීමට එය හේතුවක් වේ. අපි එය කොච්චරක් වැය කරනවද කියලා. අපි එය ආදරය හා ගෞරවනීය දයානුකම්පාව සමග පිළිගත්තද, හෝ අමනාපය සහ වෛරය හැඟීමෙන්.