බොස්නියාව: පිරමිඩයේ අභිරහස

16001x 22. 12. 2018 1 රීඩර්

පැය තුනක දේශනයෙන් අපි සටහන් කරමු ආචාර්ය සමීර ඔස්මාන්ගීස්, ස්ලෝවැකියාවේ බ්රසීලියා හි 16.02.2014 හිදී සිදු විය. මෙම වැඩසටහනේ සංවිධායකයා වූයේ WM Magazine. වීඩියෝව වෙඩි තැබුවේ CEZ WINDOW විසිනි. මෙම විශිෂ්ට අදහස හා අවබෝධය සඳහා ජර්කා මට්ටේකාට ස්තූතියි.

දේශනය ඉංග්රීසියෙන් චෙක් පරිවර්තනයයි.

[පැහැදිලි කරන්න]

සමාන ලිපි

ඔබමයි