බෂාර්: යුරෝපයට පණිවිඩයක්

8109x 24. 10. 2016 1 රීඩර්
3 වන ජාත්‍යන්තර සමුළුව Sueneé Universe

උදාර භූමිකාව සඳහා ප්රශ්න හා පිළිතුරු බෂාර් මාධ්ය හරහා ඩෙරීල් ඇන්කා.

සමාන ලිපි

අදහසක් ලියන්න