බාල්බෙක්: 800 ටියුන් බ්ලොක් වලට වඩා ගොඩනැගිලි

18381x 07. 08. 2013 1 රීඩර්

බාබාබ්හි (ලෙබනොන්හි පිහිටා ඇති) ටොන් 800 ට වඩා වැඩි බරකින් යුත් ගල් කුට්ටි වලින් සෑදූ විශාල වේදිකාවක් (කඳවුරු) සොයාගෙන ඇත. වේදිකාවෙන් පසුව වසර ගණනාවකට පසුව පැමිණි රෝමන්වරුන් ඔවුන්ගේ කාලය තුළ ඉතා හොඳ තාක්ෂණික කුසලතා තිබුණද, ඔවුන්ගේ කුඩා මාලිගාවකින් එය ගොඩනඟා ගත්හ.

ඔබ මුල් ගල්වලින් ටොන් සියය සිය ගණනක් සමඟ රෝම ගල් වර්ග සන්සන්දනය කරන විට, එය ඉතා විහිළුවක්. ඔවුන්ගේ ගබඩා කිරීමේ නිරවද්යතාව පිළිබඳ පැහැදිලි වෙනසක් ද තිබේ.

1000 ටොන් එකකට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් ගැන සඳහන් කිරීම වටිනවා. එය අද වන විට ප්රවාහනය තවමත් සැලකිය යුතු ගැටලුවක්. ගලෙන් කොටසක් අර්ධ වශයෙන් පිටතට තල්ලු වී එහි නිශ්චිත යන්ත්රෝපකරණ යොදාගනී.

මූලාශ්රය: අයදුම්පත්

සමාන ලිපි

එක් ප්රකාශයක් "බාල්බෙක්: 800 ටියුන් බ්ලොක් වලට වඩා ගොඩනැගිලි"

ඔබමයි